Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch nghỉ giao dịch năm 2014 cụ thể như sau: