(Lang sao) - HH Quý bà Kim Hồng đã có ý kiến về việc bà Trương Thị Tuyết Nga bị cấm xuất cảnh.