Trở về từ những cuộc chiến đấu ác liệt, nhưng chưa bao giờ họ tự nhận mình là những người từng trải. Họ cần mẫn học hỏi, đam mê sáng tạo và làm giàu bằng quyết tâm sắt đá được tôi luyện qua chiến trường. Ngày đêm họ vẫn lăn lộn trên từng thửa ruộng, ao nuôi, mảnh vườn, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất…Bởi trong cuộc chiến xóa đói giảm nghèo – làm giàu chính đáng cần bản lĩnh người lính hơn bất cứ lúc nào.