Góp ý tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Báo Công Thương - 

Gop y tham gia sua doi, bo sung Dieu le Cong doan Viet Nam

Ngày 16/6, Công đoàn Công Thương đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Từ khóa liên quan