Mặc dù các Hiến pháp trước đây của nước ta đều đã đề cập lĩnh vực dân tộc, như Điều 8 Hiến pháp năm 1946, Điều 3 Hiến pháp năm 1959, Điều 5 Hiến pháp năm 1980, Điều 5 Hiến pháp năm 1992, tuy nhiên thực tế cho thấy khoảng cách giữa các dân tộc chưa được thu hẹp; chưa đáp ứng lòng dân các dân tộc.