- Trong những năm qua, dưới nhiều hình thức khác nhau, các thế lực thù địch tập trung nhiều hoạt động nhằm phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Chúng đã mở nhiều chiến dịch để chống phá Việt Nam, đưa ra một số luận điệu xuyên tạc.