(Lam me) - Nhiều nghiên cứu đã cho thấy Năng lực Cảm xúc (EQ) là yếu tố quyết định phần lớn khả năng thành công của mỗi con người.