Những ngày đầu tiên tại doanh nghiệp rất quan trọng đối với nhân viên mới. Trang Inc.com đã dành lời khuyên cho những người lãnh đạo để giúp đỡ những nhân viên mới đạt được thành công trong công việc. Cụ thể: