"Hoa ưu 109 cho năng suất tăng 15% so với Khang dân 18, thời gian sinh trưởng ngắn hơn và không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật."