Các cán bộ Đoàn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân tại Hải Dương.