UBND TP.Hà Nội đã phê duyệt đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy bộ tài liệu "Giáo dục nếp sống văn minh - thanh lịch" nhằm nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của học sinh về xây dựng nếp sống văn minh - thanh lịch trong 3 cấp học hệ phổ thông trên địa bàn thành phố.