Từ sự phát động của Thành đoàn Hải Phòng, đông đảo thanh niên tình nguyện thành phố tích cực tham gia các hoạt động xây dựng quê hương.