Nhằm tạo điều kiện mở rộng đầu tư, trang bị, bảo trì,… Hội thẻ Việt Nam vừa thống nhất sẽ tiếp tục có văn bản kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho thu phí giao dịch ATM nội mạng.