(PLO) - Lao động giúp việc gia đình (LĐGVGĐ) là một lĩnh vực nhạy cảm và còn nhiều vấn đề cần phải quan tâm. Với mong muốn quản lý thị trường lao động tiềm năng ngày càng phát triển này, Bộ Lao động Thương bình và Xã hội đã xây dựng Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động (BLLĐ) về lao động là người GVGĐ. Mong muốn là như thế, nhưng để làm được điều này là vô cùng khó khăn.