(Lam me) - Việc một số chị em khi cai sữa, cứ thấy căng sữa là vắt bỏ cho kiệt là không đúng.