Năm 2011, về chỉ tiêu việc làm, Quốc hội giao Chính phủ giải quyết 1,6 triệu việc làm mới. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, đến nay, đã giải quyết việc làm cho hơn 1,5 triệu lao động.