(GD&TĐ)-Việc xây dựng chương trình khung giáo dục ĐH không chỉ là thực hiện Luật Giáo dục mà còn là một trong những khâu đột phá để đổi mới giáo dục ĐH theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa. Đồng thời là cơ sở để triển khai công tác KĐCL, tạo thuận lợi cho việc đào tạo liên thông, công nhận văn bằng giữa các quốc gia và hội nhập quốc tế.