QĐND - Phát huy kết quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 2 năm qua, Đảng ủy Quân khu 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317 của Thường vụ Quân ủy Trung ương (sau đây gọi tắt là thực hiện Chỉ thị 03) gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt ở các cơ quan, đơn vị.