TTO - * Theo thông tư 28 của Bộ GD-ĐT, tổ trưởng chuyên môn được giảm 3 tiết tuần, nhưng chúng tôi chỉ được hưởng 0.2 phụ cấp chức vụ. Vậy đúng hay sai? Cơ quan nào sẽ giải quyết vấn đề này?

- Theo khoản 5 điều 8 của quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông được ban hành kèm theo thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21-10-2009 của bộ trưởng Bộ GD-ĐT, chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn như sau: tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần. Mặc khác, theo quy định tại phần IV thông tư số 33/2005/ TT-BGDĐT ngày 8-12-2005 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn tạm thời chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập thì hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục như sau: tổ trưởng chuyên môn và tương đương thuộc trường trung học cơ sở và trường tiểu học (không phân biệt hạng trường) có hệ số phụ cấp là 0.2. Căn cứ theo quy định trên, đối với trường hợp của bạn là tổ trưởng chuyên môn thuộc trường trung học cơ sở hoặc rtường tiểu học nhưng chỉ được hưởng phụ cấp chức vụ là 0.2 mà không được giảm định mức tiết dạy 3 tiết/tuần đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn là trái với quy định tại thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT. Về cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Điều 12 thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT quy định: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo sở GD-ĐT, sở tài chính, sở nội vụ, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện, theo thẩm quyền được giao có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chế độ làm việc của giáo viên tại quy định này; hằng năm báo cáo định kỳ gửi Bộ GD-ĐT. Điều 13 thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT quy định: hiệu trưởng trường phổ thông chịu trách nhiệm tổ chức việc thực hiện chế độ làm việc và tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định này. Như vậy, để bảo vệ quyền lợi của mình, bạn có thể làm đơn gửi đến hiệu trưởng trường bạn đang công tác để yêu cầu được giải quyết. Trường hợp hiệu trưởng không giải quyết khiếu nại hoặc giải quyết khiếu nại của bạn không đúng theo quy định pháp luật nêu trên thì bạn có quyền làm đơn yêu cầu chủ tịch UBND cấp huyện nơi trường đóng trụ sở để được yêu cầu giải quyết.