Trong các điều kiện thương mại quốc tế, FCA (Free Carrier) được hiểu là "Giao cho người chuyên chở".