(GDVN) - "Để đảm bảo việc tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng được chu đáo và trọn vẹn, gia đình chúng tôi xin cáo lỗi với đồng bào thời gian mở cửa đón khách tại nhà riêng chỉ khéo dài đến 18 giời ngày 10/10/2013", gia đình Đại Tướng thông báo với toàn thể đồng bào.