– Theo ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia kinh tế cao cấp, hiện nay giá điện của Việt Nam là không thực tế vì nó đang rất thấp. Cho nên chúng ta phải một lần nhìn vào sự đó để giải quyết, giúp cho ngành điện phát triển đồng thời thúc đẩy kinh tế đi lên.