Tuần này, giá cà phê nhân xô khu vực Tây Nguyên phục hồi đáng kể, tăng 800 nghìn đồng/tấn so với tuần trước.