UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các Sở liên quan hoàn chỉnh các thủ tục, đề xuất UBND tỉnh thu hồi 14 dự án thủy điện chậm tiến độ và không đảm bảo các quy định trong quá trình đầu tư theo pháp luật.