Bạn cần phải đưa lưỡi câu xuống thật sâu để kéo lên nhiều cá và chém chúng để ăn điểm.