(GD&TĐ) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non. Chương trình này áp dụng cho tất cả cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non trong phạm vi toàn quốc; các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Mầm non.