GSP: 15/05 GDKHQ nhận cổ tức 20120 tỷ lệ 10%

Vietstock - 

15/05 giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 10% bằng tiền mặt. Thời gian chia cổ tức từ ngày 31/05/2013.