(VTV Online) - Với chủ đề “Di sản văn hóa - Hội nhập và phát triển”, ngày 12/4, Festival Huế lần thứ 8 2014 sẽ chính thức khai mạc tại Khu vực Ngọ Môn - Kỳ Đài.