Một số thành viên Facebook hôm nay cho biết tài khoản Facebook của họ có thêm khả năng lưu lại bất cứ cập nhật trạng thái nào từ bạn bè