Lỗi này khiến cho các trận đấu FIFA Online 3 sẽ diễn ra theo một kịch bản định sẵn. Lỗi này khiến cho các trận đấu FIFA Online 3 sẽ diễn ra theo một kịch bản định sẵn.