(VEN) - Năm 2010, vùng Đông Nam bộ tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Việc hạn chế tiếp nhận các dự án gây ô nhiễm, có hàm lượng công nghệ thấp… đã thể hiện sự chuyển hướng tích cực trong thu hút đầu tư nước ngoài của vùng.