Do yêu cầu công việc em phải làm thêm trong thời gian dài nên mặt bị sưng lên, mắt thâm quầng.