Với sản lượng điện thương phẩm đạt 10.588 triệu kWh, tăng 11,29% so với năm 2011, năm 2012 EVN HANOI đã đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội và phát triển kinh tế của Thủ đô.