Vấn đề sức khỏe cộng đồng sẽ là vấn đề nghị sự tập trung của khóa họp Hội đồng kinh tế và xã hội (ECOSOC) Liên hợp quốc vừa khai mạc ngày 6/7.