Chị cho biết lần đầu gặp Lưu Khải Uy chẳng hề có ấn tượng gì.