(Zing) - Dương Cưu và Kim Ngưu có điểm hấp dẫn nhau nhưng sự khác biệt của họ thì nhiều hơn.