QĐND Online - Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 13/2012/TT-BQP quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, đơn vị quân đội. Theo đó, từ năm 2012, một số đối tượng sẽ được xem xét thanh toán tiền lương đối với những ngày phép theo tiêu chuẩn, nhưng chưa được nghỉ hoặc nghỉ chưa hết. Cụ thể như sau: