Vào thời điểm này khi mà cảm lạnh, cúm mùa và cúm A H1N1 cùng đồng hành thì việc điều trị cũng cần phải đúng nguyên tắc. Nếu không bệnh sẽ trở nên trầm trọng hơn.