- Bộ GD - ĐT vừa ban hành Thông tư Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 6/9/2010.