Đưa Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cuộc sống: Nông dân-chủ thể phát triển

QĐND - 

Dua Nghi quyet Ban Chap hanh Trung uong 7 ve nong nghiep, nong dan, nong thon vao cuoc song: Nong dan-chu the phat trien

Tại Hội nghị Trung ương, tôi đã từng thẳng thắn nêu ý kiến, điều cần thiết nhất hiện nay là phải nâng cao được thu nhập cho nông dân. Muốn nâng cao được thu nhập thì phải giúp họ có trình độ, có kiến thức, biết làm giàu. Thực tế, nông dân hiện nay trình độ cơ bản là thấp, có tới 97,5% lao động chưa qua đào tạo...