Kinh tế, xã hội có nhiều diễn biến; hoạt động khai thác giao thông đường thủy cũng biến chuyển theo, sự thay đổi đó dẫn đến nhiều quy phạm của Nghị định 09 không còn phù hợp với thực tiễn.