Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Tuy ra đời muộn nhưng nó đã đóng góp vào sự phát triển toàn cầu, mang nội dung văn hóa sâu sắc.