Ngành công nghiệp xây dựng thế giới sẽ không thể trở lại đà tăng trưởng, ít nhất là cho đến năm 2011.