Phản ứng khá tích cực sau khi Chính phủ chính thức ban hành Quy chế "Thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư" (PPP), nhưng một số doanh nghiệp còn băn khoăn về ràng buộc bảo lãnh vốn vay của Chính phủ và tỷ lệ góp vốn 30-70 trong một dự án PPP.