Vừa hết học kỳ I được mấy ngày thì chị Thủy bỗng sinh bệnh. Gia đình cứ rối như tơ vò.