ND - Mùa hè năm 1970, chiến sự ở mặt trận Cánh Đồng Chum diễn ra rất quyết liệt. Cơ quan Bộ Tư lệnh Mặt trận 959 chuyển đến Khe Thơi miền tây Nghệ An để chỉ huy các đơn vị tham gia chiến dịch.