-Ngày 31/5/1946, trước lúc lên đường đi thăm nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Thư gửi đồng bào Nam Bộ”.