Năm 2010, sản lượng lúa cả nước đạt 39,8 triệu tấn, cao nhất từ trước tới nay và tăng hơn 1 triệu tấn so năm 2009. Riêng ĐBSCL diện tích lúa đạt 3,939.799 ha, tăng 104.808 ha so năm 2009; năng suất bình quân 5,47 tấn/ha, tăng 1,28 tạ/ha; sản lượng đạt 21.557,936 tấn, tăng 1.064.957 tấn. Nông dân đã chuyển biến nhận thức và hành động trong sản xuất lúa, biết thích nghi, thay đổi tập quán sản xuất ngày càng tốt hơn; định hướng sản xuất lúa theo VietGAP nên ngày càng có nhiều mô hình sản xuất lúa theo GAP đạt chứng nhận.