Là thị xã trung tâm vùng biên giới của tỉnh Đồng Tháp, thị xã Hồng Ngự đang được Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế vùng biên giới.