Ngày 22/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VII, họp bất thường bầu bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004-2011.